Dôležité je venovať pozornosť detailom kúpnej zmluvy na motorové vozidlo, aby predaj a kúpa auta prebehli bez problémov

Kúpna zmluva na motorové vozidlo https://ezmluva.sk/zmluvy/kupna-zmluva-motorove-vozidlo je dôležitý dokument, ktorý stanovuje podmienky predaja a kúpy auta a chráni práva oboch strán. Obsahuje informácie o predajcovi a kupujúcom, o samotnom vozidle, o dohodnutej kúpnej cene, o stave auta, o prevode vlastníctva a o záručných podmienkach. Predajca musí uviesť v zmluve svoje meno, priezvisko, adresu a rodné číslo, ako aj kompletné informácie o vozidle, ako napríklad typ, značka, model, farba, rok výroby, EČV, VIN, počet najazdených kilometrov a číslo technického preukazu. Kupujúci uvedie svoje meno, priezvisko, adresu a rodné číslo. Dohodnutá kúpna cena za auto je jasne uvedená v zmluve a je splatná v hotovosti alebo na bankový účet predajcu v stanovenom termíne. Predajca vyhlasuje, že auto je v dobrom technickom stave a prešlo riadnou údržbou.

kupna zmluva

Kupujúci si auto prezrel a oboznámil sa s jeho technickou dokumentáciou a nemá k nemu žiadne výhrady. Vlastnícke právo k autu prechádza na kupujúceho v momente, keď zaplatí celú kúpnu cenu. Kupujúci je povinný previesť prepis auta na svoje meno v registri motorových vozidiel do určitého termínu od podpisu zmluvy. Predajca zodpovedá za skryté vady auta, ktoré sa prejavia v záručnej dobe od podpisu zmluvy. V prípade vady má kupujúci právo na opravu auta, jeho výmenu alebo odstúpenie od zmluvy. Kúpna zmluva by mala byť spísaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.

kupa vozidla

Pred podpisom zmluvy si obe strany dôkladne prečítajú jej obsah a uistia sa, že rozumejú všetkým bodom. V prípade akýchkoľvek nejasností sa odporúča obrátiť sa na právnika. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo nejasnosti ohľadom kúpnej zmluvy, je vhodné sa obrátiť na právnika, ktorý vám poradí a pomôže vám ju správne spísať tak, aby chránila vaše práva a záujmy. Dbajte na to, aby ste mali kúpnu zmluvu vždy k dispozícii pre prípad kontroly alebo riešenia sporov. Pamätajte, že kúpna zmluva nie je len formálny dokument, ale aj dôležitý nástroj pre bezproblémový predaj a kúpu auta.