Na Slovensku platí od januára 2024 novela zákona o dani z príjmov

Hovorí sa, že „neznalosť zákona neospravedlňuje“, a že ctiť zákony morálne, aj zákony tejto krajiny, je zásada, ktorú si musia osvojiť všetci dospelí ľudia. Zbierku zákonov Slovenskej republiky určujú zákonodarné orgány a povinnosťou všetkých ostatných obyvateľov Slovenska je osvojiť si ich, porozumieť im, a tiež ich prijať ako platné zásady pre bežný každodenný život. Tvorba zákonov (nielen) na Slovensku je však kontinuálny proces, ktorý sa neustále vyvíja. Niektoré zákony už majú nevyhovujúce znenie a musia sa prepracovať alebo doplniť, k existujúcim zákonom pribúdajú ďalšie a iné sa rušia, prípadne sú nahrádzané inými. Vyznať sa v tej zložitej spleti Zbierky zákonov Slovenskej republiky ale nie je vôbec jednoduché.

novela zákona o dani z príjmov

Dôkladnou znalosťou právneho poriadku musia disponovať právnici, tí musia porozumieť celému legislatívnemu procesu do detailov, ale osvojenie niektorých zákonov a ich zmien je potrebné aj pre tých ostatných. Napríklad jedna zásadná zmena v legislatíve nastala od 1. januára 2024, kedy vláda Slovenskej republiky schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa zavádza inštitút minimálnej dane pre vymedzené právnické osoby.

daňové poradenstvo

Zmena sa zásadným spôsobom premietne do života celej spoločnosti, pretože jej hlavným cieľom je priniesť do štátneho rozpočtu viac príjmov od daňových poplatníkov, teda konkrétne aj od tých právnických osôb, ktoré dosiahli daňové straty alebo majú vo svojich daňových odvodoch len nízke daňové povinnosti. Zároveň novela zákona pamätá na zvýhodnenie tých právnických osôb, ktoré zamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím, čo je jeden zo spôsobov motivácie, ako dávať príležitosť na zárobok postihnutým ľuďom, ktorí by sa tak ocitli na okraji spoločnosti. Je veľmi dôležité, aby sa o novele tohto zákona dozvedeli nielen všetky dotknuté právnické osoby, ale aj ich daňoví poradcovia, a dodržiavali potom všetky platné ustanovenia daňových predpisov tejto krajiny.